Arriva Slovensko

O spoločnosti

Profil spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s.


Zapísaná v Obchodnom registri:vedenom na Okresnom súde v Košiciach I., oddiel: Sa, vložka č.: 1215/V.
IČO:36214078
IČ DPH:SK2020041111
DIČ:2020041111

ARRIVA, a.s. je samostatný právny subjekt, ktorý vo vlastnom mene nadobúda práva a povinnosti. Majoritným akcionárom spoločnosti je Arriva Hungary Zrt., Budapest, ktorý je vlastní 60,14 % akcií a MH Manažment, a.s., Bratislava, ktorý vlastní 39,86% akcií.

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť pod obchodným menom: ARRIVA Michalovce, a.s., so sídlom Lastomírska 1, 071 80 Michalovce. Okrem sídla spoločnosti je podnikateľská činnosť vykonávaná v dopravných závodoch v Trebišove, Kráľovskom Chlmci a Sobranciach

Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Košice I. dňom 1.5.2002 ako právny nástupca zrušeného štátneho podniku.

Produktom spoločnosti v hlavnej miere je cestná osobná doprava. Pravidelná doprava zahŕňa prímestskú a mestskú dopravu, ktorá sa vykonáva na základe zmluvy vo verejnom záujme. Diaľková tuzemská a zahraničná doprava predstavuje voľné podnikanie na základe udelených licencií. Nepravidelná doprava sa uskutočňuje v závislosti od požiadaviek , potrieb trhu.

ARRIVA Michalovce, a.s. zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Michalovce, Trebišov a Sobrance. Mestskú hromadnú dopravu vykonáva v meste Michalovce a v meste Trebišov.

Predmetom spoločnosti je:
  • verejná cestná hromadná pravidelná autobusová doprava,
  • neverejná cestná osobná doprava,
  • nájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, nebytových priestorov a motorových vozidiel,
  • nepravidelná autobusová doprava