Arriva Slovensko

Cestujte lacnejšie s ČK

Základom nového tarifného vybavovania je bezhotovostné tarifné obslúženie cestujúcich bezkontaktnou čipovou kartou typu DESfire (čip Smart Card), ktorá je jednou z najprogresívnejších súčasných technológií na svete. Základom je čip spojený s anténou po obvode karty bez vlastného energetického zdroja.

Zavedenie elektronickej peňaženky (čipovej karty) prináša pre cestujúceho niekoľko výhod. Okrem :
 • bezhotovostného platobného styku,
 • skrátenia času vybavovania cestovným lístkom u vodiča a
 • výraznej zľavy cestovného,

je to i možnosť presunu finančných prostriedkov uložených na čipovej karte do nasledujúceho mesiaca. Výhodou bezkontaktného spôsobu používania karty je rýchlosť komunikácie (0,2 s) a jej dlhá životnosť, až 100 000 použití, t.j. ak by cestujúci použil kartu 10 x denne, môže ju hypoteticky používať viac ako 27 rokov.

Čipovú kartu môže cestujúci využívať vo všetkých autobusoch prímestskej dopravy, ktorú zabezpečujú vozidlá spoločností : ARRIVA, Michalovce a.s., eurobus a.s., Košice, SAD Prešov a.s., SAD Poprad a.s., SAD Humenné a.s.,
BUS Karpaty spol. s.r.o.

Ako ma cestujúci postupovať, ak chce využívať výhody čipovej karty:


Následné kroky :
 • Vyplniť všetky predtlačené riadky k požadovanej zľave. Okrem osobných údajov nezabudnúť vyplniť miesto a deň
 • Na žiadanke nesmie chýbať podpis žiadateľa.
preukázať sa :
 • Potvrdením o návšteve školy (na žiadanke)
 • Certifikátom o vydaní Janského (min. zlatej) plakety (alebo potvrdenie Červeným krížom – kópia)
  + preukaz totožnosti
 • Tehotenskou knižkou + preukaz totožnosti
 • K žiadosti je nutné priložiť aktuálnu fotografiu o rozmeroch 2,5 x 3 cm
Výdaj preukazu :.
 • Nový preukaz obdržíte vo forme bezkontaktnej čipovej karty (ČK).
 • Personifikácia a jeho kompletizácia je časovo náročnejšia, preto na jeho spracovanie a následne vydanie dopravca stanovuje čakaciu dobu u obyčajných, Jánskeho plakety a tehotných žien ČK na počkanie a u žiackych-študentských zliav podľa možnosti tiež na počkanie v prípade väčšieho množstva pre vybavenie na 1 až 2 dni od podania žiadosti.
Platnosť preukazu a používania ako elektronická peňaženka :
 • Preukaz po vydaní (aktualizácii údajov), následnom predaji a doplnení kreditu je platný od okamihu vydania
 • Platnosť ČK je 5 rokov, ale platnosť danej zľavy je časovo obmedzená a presne určená podľa dopravnej tarify
 • Držiteľ preukazu si môže kredit zakúpiť v pokladniach, vozidlách (autobusoch) dopravnej spoločnosti, len po priložení ČK na čítacie zariadenie strojčeka
 • O zaplatení ceny kreditu platiteľ obdrží príslušný dopravný daňový doklad
 • Minimálny peňažný vklad na kartu je 5 €
 • Nahratím údajov na ČK a vytvorením databázy je možné v prípade straty kartu zablokovať a zabrániť tým jej zneužitiu
 • Zostatok peňažných prostriedkov je možné prehrať na novú ČK